วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัยด้านศิลปะ และ วัฒนธรรมของคณาจารย์นักวิชาการตลอดทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและ นอกคณะวิจิตรศิลป์
2. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดทางวิชาการ ระหว่างนักวิชาการของคณะวิจิตรศิลป์และผู้สนใจงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม