Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศ การเปลี่ยนที่อยู่ website วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจากวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนที่อยู่ website วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 000000วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยน website ของวารสารฯ จากเดิม http://journal.finearts.cmu.ac.th/ ไปใช้ระบบออนไลน์ของ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Comments Off

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Comments Off

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Comments Off