ประกาศ การเปลี่ยนที่อยู่ website วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจากวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การเปลี่ยนที่อยู่ website วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

000000วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยน website ของวารสารฯ จากเดิม http://journal.finearts.cmu.ac.th/ ไปใช้ระบบออนไลน์ของ Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Comments Off

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)

TCI

Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Comments Off

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

วารสารวิจิตรศิลป์ ศิลปะสร้างตัวตน

Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Comments Off

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2558

FineArt 6_2-ปก

Continue reading

Posted in วารสาร | Comments Off